www.sludo.cz www.sludo.cz www.sludo.cz www.sludo.cz © www.sludo.cz  2023 GDPR
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zásady zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) I. Správce osobních údajů SLUDO s.r.o., Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk IČO: 07716303 Spis. značka: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem Kontaktní e-mail: rokos@sludo.cz (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. II. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. III. Zdroje osobních údajů - přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování - adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, IP adresa, cookies a jiné obdobné informace) - popisné údaje (např. bankovní spojení) - další údaje nezbytné pro plnění smlouvy - údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, zdravotní údaje aj.) V. Kategorie subjektů údajů - zákazník - zaměstnanec - dodavatel služby - jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci - uchazeč o zaměstnání VI. Kategorie příjemců osobních údajů Příjemci osobních údajů jsou osoby: - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy - zajišťující služby marketingové - státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. VII. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce správcem, příp. zpracovatelem. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. IX. Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce nebo v zákonech a nařízeních, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. X. Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: - subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Správce pro provoz svých webových stránek tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Cookies jsou použity pro zajištění funkčnosti e-shopu, ukládání položek do košíku. U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookies přizpůsobit vlastnímu přání, případně je i zakázat nebo smazat. V takovém případě nemusí být e-shop plně funkční. XI. Práva subjektů údajů Za podmínek stanovených v GDPR máte - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111 XII. Závěr Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Toto prohlášení je umístěné na internetových stránkách správce Sludo.cz
Podmínky užívání souborů cookies Co jsou soubory cookies? Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte, nebo přecházíte ze stránky na stránku. Mimo jiné jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek nebo k návštěvnické analytice. K čemu cookies jsou? Na našich webových stránkách najdete takzvané relační a trvalé soubory cookies. Relační jsou takové, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookies jsou uloženy ve vašem počítači, dokud neskončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo nejsou vámi z počítače odstraněny. Soubory umožňují rozpoznat např. vaši opakovanou návštěvu nebo uložení zboží do nákupního košíku v e-shopu. Jaké cookies používáme Konverzní - analyzují výkon prodejů Trackovací - v kombinaci s konverzními slouží k návštěvnické analytice Analytické - zvyšují uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají Nezbytné - pomáhají zajistit základní funkčnost webu Jaké cookies NEPOUŽÍVÁME Remarketingové - personalizují obsah reklam a umožňují je správně zacílit Nesouhlas a odstranění souborů cookies V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, můžete to provést ve vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookies však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních. Doporučujeme pro váš uživatelský komfort povolit soubory cookies při návštěvě webových stránek.
Cookies
Zásady zpracování osobních údajů
Služby v dopravě www.sludo.cz
WEB WEB